วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การพูดสุนทรพจน์

สุนทรพจน์

               เรียนคณะกรรมการที่เคารพ  ดิฉันเด็กหญิงปทุมทิพย์   สมคณะ    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 2 โรงเรียนบ้านxxxx กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่  4
              ดิฉันรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมากล่าวสุนทรพจน์ในเรื่อง  คุณค่าภาษาไทย  เพราะภาษาไทย
นั้นจัดได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ เอกราชคู่ชาติไทยของเราค่ะ ดังเช่นบทกลอนบทนี้ที่กล่าวไว้ว่า
                                พ่อขุนรามคำแหงพ่อแห่งราษฎร์            สร้างภาษาคู่ชาติเป็นศาสตร์ศิลป์
                                เจ็ดร้อยกว่าปีผ่านสามแผ่นดิน                          ไทยไม่สิ้นภาษาพ่อสืบต่อมา
                ท่านผู้ฟังที่เคารพคะ   พ่อขุนรามคำแหง  ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้น   ทรงจารึกไว้ในหลักศิลาค่ะ  จากหลักศิลาสู่แป้นพิมพ์  เกิดเป็นคำศัพท์ที่เลิศค่า  สระ  พยัญชนะถูกนำมาแต่งเป็นตำราใช้สอนผู้คนในชาติรุ่นแล้วรุ่นเล่าค่ะ    การดำรงอยู่ของคนไทยเรา  ขึ้นอยู่กับการใช้ภาษาไทยค่ะ  เพราะภาษาไทยคือภาษาประจำชาติเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของวัฒนธรรมไทยค่ะ  นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญของสังคมและประเทศชาติในการศึกษา  รวบรวม  สั่งสม  สร้างสรรค์  และถ่ายทอดศิลปะวิทยาการทุกแขนงค่ะ  เรียนภาษาต่างประเทศก็ใช้ภาษาไทยในการอธิบาย  เรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  จะบวก  ลบ  คูณ  หาร  ก็ต้องอ่านภาษาไทยให้เข้าใจก่อนใช่ไหมคะ
                ท่านผู้ฟังที่เคารพคะ  ภาษาไทยยังเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติ  ให้มีความเป็นไทย  ทำให้สามารถประกอบกิจธุรการงานและการดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุขค่ะ  ภาษาไทยของเราเป็นภาษาที่มีความงอกงาม  มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  เช่น
                                    หยดน้ำนมเพียงหนึ่งลูกซึ้งนัก             ความอบอุ่นกรุ่นไอรักอันยิ่งใหญ่
                                อ้อมกอดแม่อบอุ่นกว่าสิ่งใด                    สองมือแม่เลี้ยงลูกให้เติบใหญ่มา
จากบทกลอนที่ดิฉันได้กล่าวมา  แสดงให้เห็นถึงความงอกงามของภาษาไทยอย่างแท้จริงค่ะ  แทนที่จะบรรยายความรักของแม่เป็นร้อยแก้ว  แต่กลับนำมาแต่งเป็นร้อยกรองที่ไพเราะยิ่งนัก  ภาษาไทยเป็นสื่อที่แสดงถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ  ด้านวัฒนธรรม  ประเพณี  ชีวทัศน์  โลกทัศน์และสุนทรียภาพ  โดยบันทึกไว้เป็นวรรณคดีและวรรณกรรมอันล้ำค่า  ภาษาไทยจึงเป็นสมบัติของชาติที่ควรค่าแก่การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่   คู่ชาติไทยตลอดไปค่ะ  เราทุกคนควรรักษาภาษาไทยไว้  ร่วมกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะคะ
                                   ไทยภาษาสมบัติชาติอาจเสื่อมสิ้น         หากไทยหมิ่นไทยเองไม่เร่งสอน
                                มรดกตกทอดมาแสนอาวรณ์                  แล้วใครรอนเอกลักษณ์ศักดิ์ศรีไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น